Wsparcie finansowe dotyczy II etapu projektu:

 

1) Przyznanie 20 jednorazowych dotacji w wysokości do 40 tys. zł,


2) Comiesięczne wsparcia pomostowe przez 6/12 miesięcy od rozpoczęcia działalności.

 

Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości jest objęte zasadami pomocy publicznej zgodnie z zasadą de minimis.

 

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych uznanych za niezbędne do prowadzenia działalności na zakup:

- środków trwałych,

- koszty prac remontowych i budowlanych,

- meble,

- koszty reklamy i promocji,

- założenia strony internetowej.

Nie mogą natomiast służyć pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa (np. kosztów czynszu, ubezpieczenia, comiesięczne opłaty, np. telefoniczne - WSPARCIE POMOSTOWE).

 

Wsparcie pomostowe w formie finansowej można przeznaczyć na pokrycie następujących kategorii wydatków:

a)      koszty ZUS,

b)      koszty administracyjne,

c)       koszty eksploatacji pomieszczeń,

d)      koszty opłat telekomunikacyjnych,

e)      koszty usług pocztowych,

f)       koszty usług kserograficznych,

g)      koszty usług księgowych,

h)      koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,

i)        koszty usług prawnych,

j)        koszty drobnych materiałów biurowych,

k)      koszty działań informacyjno-promocyjnych.

 


KILKA PODSTAWOWYCH ZASAD:

Uczestnik/czka ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji Projektu w formie weksla in blanco*.

 

Uczestnik/czka Projektu przez cały okres udziału w Projekcie nie może zmienić formy organizacyjno - prawnej prowadzonej działalności.

 

Wydatkowanie środków odbywa się w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

 

Termin zakończenia wydatkowania środków na rozwój przedsiębiorczości nie powinien przekroczyć 2 miesięcy od momentu przekazania środków na konto Uczestnika/czki. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do rozliczenia 100% środków otrzymanych w ramach dotacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia wydatkowania środków wskazanego w umowie.

 

 

* PROCEDURA WYSTAWIANIA WEKSLA IN BLANCO

1.       Weksle podpisywane są w dniu podpisywania umowy o przyznanie jednorazowej dotacji/wsparcie pomostowe podstawowe/przedłużone.

2.       Weksle/deklaracje powinny być podpisane przez wystawcę (Uczestnika/czkę) osobiście lub przez należycie umocowanego pełnomocnika (pełnomocnictwo może być w zwykłej formie pisemnej, ale powinno zawierać wyraźne upoważnienie do zaciągania zobowiązań wekslowych). Jeżeli Uczestnik/czka prowadzi działalność gospodarczą, powinien/na przedstawić odpowiednie dokumenty (odpis KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej), a ponadto przy podpisie powinna być jego/jej pieczęć (jeśli już posiada).

3.       Poręczycielem wekslowym może być osoba fizyczna albo prawna dająca rękojmię spłaty kwoty dotacji w razie niezapłacenia weksla przez Uczestnika/czkę:

- osoba mająca stały dochód (renciści, emeryci, osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony - wszystkie te osoby wykazują odcinek renty czy emerytury za ostatni miesiąc, a w przypadku osób zatrudnionych - zaświadczenie z zakładu pracy o wys. zarobków  i okresie zatrudnienia);

- osoba prowadząca działalność gospodarczą  (okazuje zaświadczenie z ZUS  o niezaleganiu z zapłatą składek  i US o niezaleganiu z zapłatą podatków);

- spółka prawa handlowego (okazuje wyciąg z KRS z ostatnich 3 m-cy oraz sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy);

W innych przypadkach - prosimy o kontakt przed podpisaniem weksla. Każda taka sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie.

4.       W przypadku, gdy Uczestnik/czka lub Poręczyciel/ka pozostaje w związku małżeńskim w systemie wspólnoty majątkowej (czyli nie ma rozdzielności majątkowej), jego/jej współmałżonek powinien wyrazić zgodę na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego - czyli obecność współmałżonka jest niezbędna przy podpisywaniu weksla.

5.       Poręczycielem może być także współmałżonek, o ile pozostaje w systemie rozdzielności majątkowej lub inna osoba, przy czym warto, aby poręczyciel był osobą dającą rękojmię spłaty w razie, gdy Uczestnik/czka nie zapłaci weksla.

6.       Każda z osób podpisujących weksel/deklarację powinna legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.