FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Jestem osobą niepełnosprawną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy jako osoba poszukująca pracy a nie jako osoba bezrobotna. Czy mogę wziąć udział w projekcie?

  Tak, możesz. Osoba niepełnosprawna, która pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy, zasiłek stały, rentę socjalną, czy rentę rodzinną (w kwocie większej niż 50% minimalnego wynagrodzenia) nie może być zarejestrowana w PUP jako osoba bezrobotna (nie może otrzymać statusu osoby bezrobotnej). Osoba niepełnosprawna, mająca prawo do jakiegoś świadczenia może być jednak zarejestrowana jako poszukująca pracy i taki status akceptujemy jeśli osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w projekcie.

   

 2. Czy przy składaniu formularza rekrutacyjnego trzeba mieć gotowy biznesplan?

  Nie. Na etapie rekrutacji prosimy o przedstawienie syntetycznej, wstępnej koncepcji biznesu. Sam biznesplan Uczestnicy/czki będą tworzyć po m.in szkoleniach z administracyjno- prawnych aspektów zakładania firmy pod okiem specjalistów/ek.

 3. Czy o zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń?

  Nie. Dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie. O zakwalifikowaniu do projektu zadecyduje ocena formalna, a następnie merytoryczna.

 4. Czy można zgłosić do projektu dwa pomysły na działalność gospodarczą, a zatem dwa formularze rekrutacyjne?

  Nie. Dopuszczalne jest przedłożenie w ramach danej edycji tylko jednego pomysłu na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

   

 5. Czy szkolenia są bezpłatne?

  Udział w szkoleniach organizowanych w ramach "Działaniu 6.2 PO KL" dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej jest bezpłatny.


 6. Czy każdy/a uczestnik/czka musi przejść obowiązkowo etap szkoleń i doradztwa?

  Nie. Dopuszczalna jest sytuacja polegająca na zwolnieniu Uczestnika/czki projektu z obowiązku udziału we wsparciu doradczo - szkoleniowym przygotowującym do podjęcia działalności gospodarczej w przypadku, gdy osoba ta została objęta analogicznym wsparciem w ramach innego projektu oraz przedstawi stosowny certyfikat potwierdzający zdobycie wymaganej wiedzy i kwalifikacji zawodowych, zawierający w szczególności program i tematykę szkoleń i zajęć doradczych. Jeśli certyfikat zaakceptuje koordynator/ka projektu, może zwolnić z udziału w tym etapie w ramach projektu „Bez barier do własnej firmy".

 7. Czy wymagany jest wkład własny przy ubieganiu się o dotację?

  Nie. Jednak w zależności od rodzaju działalności, jej rozpoczęcie oraz prowadzenie może się wiązać z koniecznością zaangażowania środków własnych uczestniczki. Niektóre biznesplany powinny uwzględniać wkład własny, ponieważ może się okazać, że sama dotacja  nie  wystarczy na przetrwanie na rynku danego przedsiębiorstwa.

 8. Czy jeżeli nie spełniam kryteriów umożliwiających udział w projekcie „Bez barier do własnej firmy” mogę uczestniczyć w zajęciach odpłatnie?

  Nie. Projekt „Bez barier do własnej firmy" oferuje Uczestnikom/czkom bezpłatny udział w szkoleniach i nie przewiduje możliwości odpłatnego udziału w szkoleniach dla osób, które nie spełniają kryteriów umożliwiających udział w projekcie.

 9. Jak udowodnić, że utraciłam/em pracę z przyczyn nie leżących po stronie pracownika?

  Wraz z Formularzem Rekrutacyjnym należy dostarczyć do nas ksero świadectwa pracy z podaną przyczyną zwolnienia, poświadczone za zgodność z oryginałem.

 10. Czy cudzoziemcy mogą wziąć udział w projekcie?

  Tak, cudzoziemcy mogą być uczestnikami projektu, ale muszą posiadać kartę stałego pobytu, oraz podpisać oświadczenie obligujące do prowadzenia działalność przez okres min. 12 m-cy na terenie województwa mazowieckiego.

 11. Czy uczestnicy/czki, którzy założą firmę pomimo tego, że nie otrzymali dotacji, mogą korzystać w czasie całego projektu ze szkoleń i doradztwa specjalistycznego?

  Uczestnicy/czki, którzy z własnej inicjatywy założą firmę w ramach projektu, ale nie otrzymają wsparcia finansowego, nie mogą korzystać z doradztwa specjalistycznego, gdyż szkolenia i doradztwo po zarejestrowaniu działalności gospodarczej stanowią część wsparcia pomostowego, które przewidziane jest dla osób, którym przyznano wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości.

 12. Czy jako członek/członkini spółki mogę przystąpić do Projektu "Bez barier do własnej firmy"?

  Bez względu na fakt i moment rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, ze wsparcia w ramach Działania są wykluczone te osoby fizyczne (pracujące oraz pozostające bez zatrudnienia), które w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą, w tym również osoby będące wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach jednoosobowych lub członkami spółdzielni, utworzonych na postawie prawa spółdzielczego, z wyłączeniem osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych (banków spółdzielczych) oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, którzy nie osiągają przychodu z tytułu członkowstwa w spółdzielni.

 13. Błędy formalne w Formularzu Rekrutacyjnym - co dalej?

  Kandydat/tka będzie miał/a możliwość jednorazowej korekty złożonego Formularza Rekrutacyjnego i/lub załączników po uprzednim przekazaniu informacji o takiej konieczności przez Organizatora i w wyznaczonym przez niego terminie (3 dni robocze).
  Do braków formalnych zaliczamy: brak parafki na Formularzu Rekrutacyjnym, brak podpisu w wyznaczonych miejscach, brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem na kopiach dokumentów, nieścisłości w wypełnianiu pól Formularza Rekrutacyjnego dotyczących statusu Kandydata/tki.

 14. Po co rozmowa z doradcą zawodowym na etapie rekrutacji?

  Celem tej rozmowy jest weryfikacja predyspozycji kandydata/ki do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
  Na podstawie rozmowy, doradca stworzy raport podsumowujący predyspozycje kandydatów/tek. Doradca dokona wówczas kolejnej oceny, która może wynieść maksymalnie 30 punktów

 15. Z czego składa się ostateczna suma punktów i miejsce na liście rankingowej?

  Na podstawie sumy ocen (średniej arytmetyczna ocen obu Komisarzy plus ocena doradcy zawodowego = (1+2)/2+3) ustalenie przez Komisję Rekrutacyjną listy Uczestników/czek zakwalifikowanych do udziału w Projekcie, listy rezerwowej i listy osób niezakwalifikowanych.  

 16. Jeśli nie zgadzam się z miejscem na liście rankingowej, czy mogę się odwołać?

  Wszyscy niezakwalifikowani Kandydaci/tki mogą drogą mailową/pisemną zwrócić się do Biura Projektu z prośbą o udostępnienie swojej karty oceny, która zostanie im przekazana w ciągu 5 dni roboczych od wpłynięcia takiej prośby w formie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii/skanów karty oceny formularza rekrutacyjnego.
  Od przeprowadzonej przez Komisję rekrutacyjną oceny (obejmującej m.in. ocenę formularzy rekrutacyjnych) nie przysługują osobie ubiegającej się o udział w projekcie żadne środki odwoławcze.

 17. Na co mogę przeznaczyć dotację?

  Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych uznanych za niezbędne do prowadzenia działalności na zakup:

  - środków trwałych,

  - koszty prac remontowych i budowlanych,

  - meble,

  - koszty reklamy i promocji,

  - założenia strony internetowej.

  Nie mogą natomiast służyć pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa (np. kosztów czynszu, ubezpieczenia, comiesięczne opłaty, np. telefoniczne - WSPARCIE POMOSTOWE).

 18. Na co przeznaczyć comiesięczne wsparcie pomostowe?

  Wsparcie pomostowe w formie finansowej można przeznaczyć na pokrycie następujących kategorii wydatków:

  a)      koszty ZUS,

  b)      koszty administracyjne,

  c)       koszty eksploatacji pomieszczeń,

  d)      koszty opłat telekomunikacyjnych,

  e)      koszty usług pocztowych,

  f)       koszty usług kserograficznych,

  g)      koszty usług księgowych,

  h)      koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,

  i)        koszty usług prawnych,

  j)        koszty drobnych materiałów biurowych,

  k)      koszty drobnych działań informacyjno-promocyjnych.

 19. Czy dopuszczalna jest sytuacja polegająca na przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę cywilną w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej?

  • Dopuszczalna jest sytuacja polegająca na przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę cywilną w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
  • Przedmiot działalności spółki cywilnej utworzonej w wyniku przekształcenia jest zbieżny
   z przedmiotem działalności osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które otrzymały wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości na podstawie zaakceptowanego biznesplanu oraz przewidzianej w nim struktury wydatków;
  • Przekształcenie w spółkę cywilną jest uzasadnione dążeniem do zwiększenia skali realizowanego przedsięwzięcia oraz oparte wiarygodnymi danymi na temat możliwości jego powodzenia (np. pozyskanie nowych rynków zbytu lub też odbiorców realizowanych usług);
  • Zmiana formy prowadzonej działalności dokonana jest formie aneksu do umowy podpisanej z indywidualnym Uczestnikiem projektu, po uzyskaniu akceptacji beneficjenta oraz po zasięgnięciu opinii instytucji odpowiedzialnej za wybór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Działania 6.2 w danym regionie.

  Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nie ma możliwości dokonywania przekształceń w spółkę prawa handlowego w ramach projektów realizowanych w Działaniu 6.2, ponieważ charakter oraz skala działalność prowadzonej przez spółki prawa handlowego wykracza poza cele wskazane w Działaniu 6.2 PO KL. Ponadto,  przekształcenie w spółkę prawa handlowego oznaczałoby ingerencję w początkowe założenia przedsięwzięcia, zaakceptowane na etapie podpisywania umowy z Uczestnikiem projektu (m.in. zmiana osobowości prawnej, zasad rozliczania
  i reprezentowania spółki w kontaktach zewnętrznych, itp.).

 20. Czy podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu są osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą w ramach Działania 6.2 w formie spółki cywilnej, na podstawie Kodeksu Pra

  Tak, Uczestnicy projektu planujący rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej powinni zawrzeć stosowną informację na ten temat w biznesplanie, który stanowi podstawę do przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, zobowiązując się tym samym do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego.

 21. Czy mogę zakupić auto zagranicą, aby obniżyć koszty a zyskać na roku produkcji i stanie technicznym?

  Zgodnie z wytycznymi dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 koszt zakupu auta jest kosztem kwalifikowalnym.

  Dokumenty dotyczące kosztów poniesionych w walutach obcych powinny być opisane na odwrocie z podaniem przeliczenia kwoty na PLN po średnim kursie obowiązującym w dniu sprzedaży określonym na fakturze.

  Zasadność i racjonalność zakupu auta ocenią eksperci Komisji Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 22. Koszty leasingu w ramach dotacji

  Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Rozdział 4.7) do dofinansowania kwalifikuje się jedynie leasing operacyjny.

  Pod pojęciem leasingu operacyjnego, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, rozumie się taką umowę leasingu, w ramach której ryzyko oraz pożytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu nie są zasadniczo w całości przeniesione na Beneficjenta. Oznacza to, że umowa leasingu skutkuje czasowym przekazaniem w użytkowanie określonego dobra, przy czym czas ten może być krótszy niż okres gospodarczej używalności przedmiotu leasingu.

  Jeśli chodzi o rozliczenie leasingu Uczestnika/czki w ramach dotacji to kosztem kwalifikowanym jest tylko kwota kapitału w racie leasingowej. Wszelkie dodatkowe koszty takie jak: marża, odsetki, podatki, ubezpieczenia to koszty niekwalifikowane, czyli nie można ich pokryć z dotacji.

  Za okres kwalifikowalności wydatków na współfinansowanie rat leasingowych można uznać jedynie okres realizacji projektu wskazany w umowie o dofinansowanie.

  Natomiast dowodem faktycznie poniesionego wydatku, który podlega refundacji jest dokument potwierdzający opłacenie raty leasingowej.

 23. Czy zwrócony VAT muszę wykorzystać na "cele firmowe"?

  Uczestnik/czka ubiegający/a się o środki na rozwój przedsiębiorczości powinien/a na etapie konstruowania biznesplanu określić, czy zamierza zarejestrować się jako płatnik VAT, a następnie w momencie podpisania umowy o przekazanie dotacji na rozwój przedsiębiorczości zobowiązać się do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej ze zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzona działalnością.

 24. Czy mogę dokonywać przesunięć w kosztach zakupów w ramach kosztorysu z biznesplanu? (kupując coś taniej przez co mogę sobie kompensować wyższą cenę czegoś innego)?

  Uczestnik/czka Projektu może wystąpić do Organizatora z pisemnym wnioskiem o zmianę biznesplanu w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych. Organizator  w ciągu 15 dni od otrzymania wniosku Uczestnika/czki projektu informuje go pisemnie o decyzji dotyczącej zawierania lub odrzucenia wnioskowanych zmian.

  Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w zaakceptowanym przez Beneficjenta harmonogramie rzeczowo-finansowym, dopuszczalne są do wysokości nieprzekraczającej 5 % zakładanej wartości wydatku. Takie zmiany nie wymagają sporządzania aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie poinformowania Organizatora w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmian. Zmiany powyżej 5 % wymagają aneksowania umowy dotacyjnej.

 25. Czy w biznesplanie trzeba bardzo dokładnie wyliczyć koszt reklamy i szczegółowo opisać, że np. 500 zł na google addwors, 200 na wizytówki itp.?

  Najlepiej określić ogólną kwotę, jaką chcemy przeznaczyć na reklamę-promocję, np. 1000 zł i w ramach tego wymienić już bez podawania konkretnych kwot, co chcemy zakupić np. wizytówki, ulotki, baner, strona itp.

 26. Jaki jest termin wydatkowania i rozliczenia pomostowego?

  Wsparcie pomostowe jest przyznawane na 6 miesięcy. Rozliczenia są miesięczne. Wydatkowanie środków ze wsparcia pomostowego powinno nastąpić w terminie do 5-ciu dni roboczych po upływie miesiąca, za który następuje rozliczenie. Data sprzedaży, płatności i data wystawienia faktury nie mogą być wcześniejsze niż data rozpoczęcia działalności gospodarczej i późniejsze niż data zakończenia wydatkowania środków wskazana w Umowie.

 27. Czy w harmonogramie rzeczowo-finansowym należy odnieść się do całkowitej wartości inwestycji?

  W harmonogramie rzeczowo finansowym w jego pierwszej części należy ująć tylko te wydatki (działania), które mają być finansowane z jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, natomiast w drugiej części wydatki planowane w ramach własnych środków.

 28. Czy można z pozyskanej dotacji kupić coś, czego nie było w biznesplanie?

  Nie, tylko to co jest w harmonogramie. Można jednak złożyć wniosek dotyczący możliwości zakupu innego sprzętu do Organizatora.

 29. Czy wolno mi kupić meble używane do mojej firmy?

  Nie ma przeszkód w kupowaniu mebli używanych, pod warunkiem, że nie były wcześniej zakupione z funduszy unijnych oraz nie istnieje konflikt interesów pomiędzy stronami transakcji - np. kupowanie od rodziny.

  Warto również zwrócić uwagę na cel główny zakupów w projekcie, czyli osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej - dobrze byłoby, aby fakt, że meble są używane, nie wpływał negatywnie na konkurencyjność firmy - jeśli meble mają rok czy dwa to ok, ale jeśli to mają np. lat 5 to pytanie, na ile tak wyposażona sala będzie atrakcyjnym miejscem do którego chętnie przyjdą klienci.

   

 30. Ile będzie wynosiło podstawowe wsparcie pomostowe?

  Podstawowe wsparcie pomostowe będzie wynosiło 1126,00 zł brutto. Przedłużone wsparcie pomosotowe będzie wynosiło 900,00 zł.

 31. Czy w ramach wsparcia pomostowego można rozliczyć koszt ubezpieczenia samochodu (OC i AC) zarejestrowanego na moją firmę?

  Jeśli samochód jest zarejestrowany na firmę, wówczas ubezpieczenie można rozliczyćw wysokości 1/12 w każdym miesiącu.

 32. Czy urządzenia biurowe np. drukarka można rozliczyć w ramach podstawowego wsparcia pomostowego?

  Drukarka jest środkiem trwałym i można ją rozliczyć jedynie w ramach dotacji.

 33. Czy mogę rozliczyć w ramach wsparcia pomostowego fakturę, która jest wystawiona na mnie jako na osobę fizyczną, a nie na firmę?

  Aby rozliczyć koszty, faktury muszą być wystawione na firmę. W tym przypadku musi Pani przenieść telefon na firmę i zmienić umowę, ewentualnie podpisać umowę na nowy numer telefonu.

 34. Pytanie dotyczące określania terminów (np. zakupów pkt. 4.3 biznesplanu). Czy konieczne jest podanie dokładnej daty czy wystarczy sformułowanie "miesiąc po otrzymaniu dotacji" czy "w ciągu 6 tygodni

  W tym punkcie jak i w harmonogramie finansowo - rzeczowym najlepiej jest wpisać po prostu miesiąc - czyli np. sierpień, wrzesień, październik 2012 r. Dotrzymanie konkretnych dat może być bardzo trudne...

 35. Czy jeżeli chodzi o zakup używanego sprzętu muzycznego, czy muszę gdzieś zaznaczyć, że jest używany?

  Czy sprzęt muzyczny będzie jako środek trwały w Pani przypadku? Jeśli tak, to w przypadku zakupu proszę o wypełnienie dwóch oświadczeń: nabywcy: uczestnika/czki i Zbywcy (osoby/firmy sprzedającej), jeśli nie to nie ma potrzeby zaznaczania w biznesplanie informacji, że jest to sprzęt używany. Oświadczenia są zamieszczone na stronie projektu w dziale pliki do pobrania.

 36. Czy ze środków dotacji mogę rozliczyć koszt transportu zakupów dokonywanych w ramach dotacji?

  Nie. Koszty transportu mogą zostać rozliczone w ramach podstawowego wsprcia pomostowego.

 37. W regulaminie czytam, że wersja papierowa powinna być "trwale zszyta zszywką biurową". Mój biznes plan ma 60 stron plus referencje i oczywiście wymagane załączniki. Jakiego rodzaju "zszycie" Państwo p

  Proszę nie bindować dokumentów. Najchętniej proszę je włożyć przedziurkowane do zwykłego skoroszytu.

 38. W jakim pliku zapisać dokumenty na płycie, czy może być PDF, czy powinna być wersja edytowalna?

  Wniosek i biznesplan proszę zapisać w PDF (choć to nie jest konieczność, może być też WORD). Wersja PDF jednak gwarantuje między innymi to, że przy drukowaniu nic się nie przesunie. Ważne by harmonogram finansowo-rzeczowy był w wersji  Excel!

 39. Czy składanym dokumentom powinnam nadać jakieś numery?

  Nie trzeba numerować dokumentów, jeśli ktoś to zrobił nie będzie to błędem.

 40. Z jakich środków finansujemy opłaty za zastrzeżenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym?

  W Urzędzie Patentowym są dwie opłaty - za wniosek i za ochronę. Opłata za złożenie wniosku może zostać sfinansowana z dotacji. Ale za ochronę tylko w ramach wsparcia pomostowego, bo okres rozpatrywania wniosku jest na tyle długi, że nie ma szans zmieścić tego w ramach 2-miesięcznego projektu.

  Wniosek kosztuje 550 zł (zgłoszenie tradycyjne do trzech klas).

  A ochrona 10-letnia - 400 zł za każdą tzw. klasę (czasem wystarczy 1 klasa ale czasem trzeba więcej, ale o tym decyduje Przedsiębiorca/Przedsiębiorczyni).

  Do tego dochodzi 90 zł za publikację w dzienniku urzędowym i to też można zapłacić dopiero po rozpatrzeniu wniosku - więc w ramach wsparcia pomostowego.

 41. Do biznes planu chcę dołączyć przykład moich produktów, działań na zdjęciach, gdzie w biznes planie mam napisać, że taki załącznik dołączyłam?

  Proszę to wpisać w miejscu gdzie jest opis projektu - że dołącza Pani przykłady. Jeśli zdjęcia można wkleić w treść biznesplanu (nie zajmą dużo miejsca, biznesplan będzie nadal czytelny) to też tak można zrobić.

 42. W Regulaminie II Etapu projektu w § 2, ustęp 2 jest mowa o poświadczeniu wersji papierowej i elektronicznej dokumentów. W jaki sposób mogę to zrobić?

  Prosimy o własnoręczne poświadczenie iż dokumenty zapisane na CD to są dokładnie te same dokumenty co wydrukowane i podpisane, złożone do Biura w ramach naboru.

  Można sformułować to następująco:

  Poświadczam za zgodność wersji papierowej z elektroniczną dokumentów złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Bez barier do własnej firmy" w dniu .....:

  1.       Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji

  2.       Biznesplan

  3.       Harmonogram rzeczowo-finansowy

  Data, własnoręczny podpis Uczestnika/czki .......................