Kto może uczestniczyć w projekcie
„Bez barier do własnej firmy"?

Uczestniczką/kiem projektu może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

  • Osoba zarejestrowana w PUP/WUP jako osoba bezrobotna LUB lub osoba niepełnosprawna nieaktywna zawodowo/ poszukująca pracy;
  • Zamieszkała na terenie województwa mazowieckiego;
  • Nie prowadziała/nie miała zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzajacych dzień złożenia dokumentów rekrutacyjnych do Projektu.

 

+ Uwaga! Do kategorii osób poszukujących pracy rekrutujemy jedynie osoby niepełnosprawne zarejestrowane pod tym statutem w Miejskim/Powiatowym Urzędzie Pracy pod warunkiem, że osoby te nie są zatrudnione.

 

Priorytetowo rekrutowane będą osoby znajdujące się
w następujących grupach:

  • Osoby niepełnosprawne (min. 16 miejsc);
  • Kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci;
  • Osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy i pozostające bez zatrudnienia przez min. 3 m-ce od zwolnienia do dnia przystąpienia do projektu.

Jedna osoba może należeć do więcej niż jednej grupy priorytetowej. Osoby spoza grupy priorytetowej również kwalifikują się do kandydowania do udziału w Projekcie.


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA/CZKI I ETAPU:

Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do:

 

 

- punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach;

- każdorazowego potwierdzania uczestnictwa na liście obecności;

- wypełniania wszelkich ankiet ewaluacyjnych;

- przystąpienia do testów wiedzy.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Aby otrzymać zaświadczenie ukończenia programu szkoleniowo-doradczego, Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do uczestnictwa w co najmniej 80% przewidzianych programem zajęć, a każda nieobecność musi zostać usprawiedliwiona pisemnie.