PROGRAM I ETAPU (PODSTAWOWE WSPARCIE DORADCZO-SZKOLENIOWE)

Program szkoleniowo-doradczy zakłada realizację trzech modułów szkoleniowych:

 

  • I Moduł „ABC firmy" - szkolenia oraz doradztwo z zakresu administracyjno-prawnych aspektów zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (96 h + 8 h)
  • II Moduł „Gry decyzyjne" - prowadzenie wirtualnych firm z wykorzystaniem komputerowego programu symulacyjnego (8 h)
  • III Moduł „Przedsiębiorca z charyzmą" - warsztaty kształtujące umiejętności interpersonalne (24 h szkolenia + 8 doradztwo h)

 

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA/CZKI I ETAPU:

Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do:

 

- punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach;

- każdorazowego potwierdzania uczestnictwa na liście obecności;

- wypełniania wszelkich ankiet ewaluacyjnych;

- przystąpienia do testów wiedzy.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Aby otrzymać zaświadczenie ukończenia programu szkoleniowo-doradczego, Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do uczestnictwa w co najmniej 80% przewidzianych programem zajęć, a każda nieobecność musi zostać usprawiedliwiona pisemnie.


PROGRAM II ETAPU

a) specjalistyczne szkolenia pogłębiające wiedze z I etapu (20 h),

b) indywidualne doradztwo (10 h/os.),

c) indywidualne konsultacje psychologiczne (10h/os.).

 

 

Szkolenia i doradztwo prowadzone będą w tygodniu i/lub w weekendy w Warszawie. Wyżej opisany program szkoleniowo-doradczy dostosowany będzie do potrzeb uczestników i uczestniczek Projektu. Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych ekspertów z wykorzystaniem nowoczesnych metod szkoleniowych tj. gry symulacyjne, case study w celu przygotowania uczestników i uczestniczki Projektu do prowadzenia własnej firmy i napisania profesjonalnego biznesplanu. W ramach tego etapu wyłonione zostanie 20 osób - autorów i autorki najlepszych biznesplanów. Wszystkie osoby, które ukończą etap I otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniach i doradztwie.

 

Dla kobiet biorących udział w projekcie zapewniamy fachową opiekę nad dziećmi, a osobom niepełnosprawnym dojazd oraz dostosowaną do ich potrzeb infrastrukturę obiektów, w których odbywają się szkolenia i doradztwo.