Co trzeba zrobić, aby wziąć udział
w projekcie
„Bez barier do własnej firmy"?


Pobierz z "Plików do pobrania" Regulamin I etapu i Formularz Rekrutacyjny (dostępny od 20.01.2012). Zapoznaj się z dokumentami. Wypełnij je i złoż w dniach

1-7 lutego 2012

(bezpośrednio lub pocztą) w zaklejonej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem w dwóch wersjach - papierowej (wydrukowany, trwale zszyty zszywką biurową, podpisany i parafowany na każdej stronie wraz z odpowiednimi kserokopiami dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez kandydata/tkę) i elektronicznej (zapis na płycie CD w wersji PDF bez skanów załaczników, parafek etc.) do Biura Projektu  w godzinach 9.00 - 15.00 - przy Wyższej Szkole Technologii Informatycznych, Dział Projektów Europejskich, ul. Pawia 55, pokój 219, 01-030 Warszawa, do dnia 7 lutego 2012!

Formularz wypełniamy OBOWIĄZKOWO drukowanymi literami tylko w przypadku, jeśli wypełniamy go RĘCZNIE.

WERSJA ELEKTRONICZNA FORMULARZA MUSI BYĆ IDENTYCZNA Z PAPIEROWĄ!

 

Harmonogram rekrutacji do projektu „Bez barier do własnej firmy"


1.02.2012 - 7.02.2012

W Biurze Projektu („Kontakt") zbieramy formularze rekrutacyjne ("Pliki do pobrania").

8-10.02.2012

Ocena formalna

13-15.02.2012

Możliwość poprawek formalnych

10.02-2.03.2012

Ocena merytoryczna

4-7.03.2012

Indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z doradcą zawodowym

13.03.2012

Ogłoszenie wyników

 

Kto weźmie udział w II etapie?

Do Etapu II mogą zakwalifikować się wyłącznie Uczestnicy/czki Projektu, którzy/re ukończą Etap I Projektu oraz złożą „Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości", wraz następującymi dokumentami:

 

- Kopia dokumentu zawierającego PESEL Uczestnika/czki,

- Biznesplan na okres co najmniej 2 lat działalności firmy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,

- Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją na rozwój przedsiębiorczości,

- Oświadczenie Uczestnika/czki o zarejestrowaniu działalności gospodarczej w terminie 10 dni roboczych od dnia zawiadomienia jej/go przez Organizatora o decyzji w sprawie przyznania jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, 

- Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, jaką Uczestnik/czka otrzymał/a w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dotacji (jeżeli dotyczy), lub  Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis,

- Kopia certyfikatu ukończenia I etapu -  fazy szkoleniowo - doradczej Projektu „Bez barier do własnej firmy".