Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
31-12-2012

Ogłaszamy nabór wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego dla Uczestników/czek projektu „Bez barier do własnej firmy". Maksymalna wysokość przedłużonego wsparcia pomostowego wynosi 1126 zł brutto.

 

Wniosek wraz z załącznikami prosimy składać w Biurze Projektu lub wysłać pocztą w kopercie z dopiskiem „Bez barier do własnej firmy" na adres Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. Pawia 55, pok. 219, 01-030 Warszawa w terminie:

22-29 stycznia 2013 r.

Osoby, które zdecydują się wysłać wniosek pocztą, proszę o telefoniczne poinformowanie biura projektu, iż wybrały taką formę.

 

Dokumenty prosimy składać w wersji papierowej oraz elektronicznej (zapisanej na płycie CD opisanej imieniem i nazwiskiem oraz informacją „Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego"). Na płycie powinny zostać zapisane: Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego i Rachunek zysków i strat.

Do wniosku (wzór w załączeniu) o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego powinny być załączone następujące dokumenty:

 

1.    Kopia dokumentu zawierająca nr PESEL Uczestnika/czki.

 

2.    Kopia zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe wraz z kopią zaświadczenia otrzymanego na II Etapie realizacji projektu „Bez barier do własnej firmy" wraz z ich tabelarycznym zestawieniem.

 

3.    Oświadczenie/kopia dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatków na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz niezaleganie z uiszczaniem podatków.

 

4.    Opis sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu.

 

Ocena formalna i merytoryczna wniosków wraz z załącznikami o przyznanie wsparcia pomostowego dokonywana jest przez Komisję Oceny Wniosków w terminie 10 dni roboczych od daty złożenia wniosków. W uzasadnionym przypadku Organizator może przedłużyć wymieniony termin, po uzgodnieniu z MJWPU.

 

BARDZO PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZESŁANĄ DOKUMENTACJĄ, TAK BY ZDĄŻYĆ DOSTARCZYĆ DO BIURA PROJEKTU WSZYSTKIE NIEZBĘDNE DOKUMENTY.

 

Przedłużone wsparcie pomostowe  może być przyznane Uczestnikowi/czce projektu wyłącznie w wyjątkowej sytuacji, związanej z utrzymującymi się problemami dotyczącymi braku płynności finansowej.

Z Uczestnikiem/czką, któremu/ej przyznano przedłużone wsparcie pomostowe podpiszemy umowę o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

 

Przypominamy, iż doradcy/czynie znajdujący się w naszej bazie na platformie internetowej mogą służyć Państwu pomocą przy wypełnieniu dokumentów.

Wróć do aktualności