Wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości
19-07-2012

Poniżej prezentujemy wstępną listę rankingową wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, uszeregowanych wg. malejącej liczby punktów wraz z informacją, czy na tym etapie oceny, wniosek ma możliwość otrzymania dofinansowania (w tym wnioski, którym zaproponowano obniżenie dotacji).

Bardzo prosimy o dokładane zapoznanie się z przypisami poniżej oraz z informacjami przesłanymi do Państwa drogą mailową.

Lp.

Nazwisko

Imię

Nr wniosku

Średnia arytmety

czna dwóch ocen

Możliwość otrzymania dofinansowania na tym etapie oceny wniosków

Proponowana kwota dofinansowania

1

Tyburowski

Rafał

10/BB/2012

88,5

TAK

40000

2

Hodowana

Agnieszka

14/BB/2012

86

TAK

39906,09

3

Olak

Aleksandra

17/BB/2012

85,5

TAK

40000

4

Spasiuk

Karolina

8/BB/2012

85

TAK

39800

5

Żarnecka

Monika

2/BB/2012

84,5

TAK

35000•

6

Wenelczyk

Natalia

6/BB/2012

82,5

TAK

35000•

7

Krysiewicz

Anna

18/BB/2012

79,5

TAK

40000

8

Radomski

Ireneusz

9/BB/2012

78,5

TAK

40000

9

Sabała

Krystyna

7/BB/2012

78,5

TAK

40000

10

Trojanowska

Marzena

12/BB/2012

78

TAK

36925,32•

11

Gutowska-Ślesik

Joanna

21/BB/2012

77

TAK

40000

12

Ornoch

Jacek

1/BB/2012

76,5

TAK

40000

13

Dembała-Bruchacka

Monika

15/BB/2012

76

TAK

40000

14

Wrzeszcz

Andrzej

11/BB/2012

71,5

TAK

30000•

15

Wołowiec

Agnieszka

3/BB/2012

70,5

TAK

32000•

16

Jończyk-Kornijenko

Iwona

19/BB/2012

70

TAK

30000•

17

Makowska

Renata

5/BB/2012

67,5

TAK

35000•

18

Wroński

Konrad

13/BB/2012

65

TAK

40000

19

Milewski

Robert

20/BB/2012

64,5

TAK

32000•

20

Tyburcy

Henryk

23/BB/2012

63

TAK

40000

21

Woiński

Maciej

4/BB/2012

56,5

NIE

0

22

Zapadka

Ryszard

22/BB/2012

54,5

NIE

0

23

Maćkowiak

Mariusz

16/BB/2012

47,5

NIE

0

  • osoby warunkowo wskazane do otrzymania dotacji

 

  • §2 pkt 13 Regulaminu II etapu projektu „Bez barier do własnej firmy" przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej: „W przypadku, gdy wysokość wnioskowanej dotacji zostanie przyznana w niższej wysokości niż wynikająca z wniosku osoby ubiegającej się o dotację, Uczestnik/czka może złożyć protest od decyzji KOW. W przypadku podtrzymania decyzji po powtórnej ocenie wniosku, Uczestnik/czka może odmówić zawarcia umowy lub zawrzeć umowę na otrzymanie wsparcia finansowego w niższej kwocie po dokonaniu zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym."
  • § 5 pkt 14 Regulaminu Komisji Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Działania 6.2 w projekcie „Bez barier do własnej firmy":W przypadku wniosków warunkowo wskazanych do otrzymania dofinansowania, z przyczyn, o których mowa w ust 8, każdy/a z Uczestników/czek, których dotyczą te wnioski, jest zobowiązany/a, w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania przez informacji dot. warunkowego otrzymania dofinansowania, do przedstawienia pisemnego stanowiska, czy wyraża zgodę na obniżenie wysokości proponowanej kwoty dofinansowania do kwoty wskazanej przez Komisję albo, zgodnie z § 2 ustęp 14 Regulaminu II etapu projektu, do złożenia wniosku o ponowne ich rozpatrzenie. W przypadku, gdy w wyniku złożonego przez Uczestnika/czkę wniosku o ponowne jego rozpatrzenie, Komisja podtrzyma swoje dotychczasowe stanowisko, Uczestnik/czka ten/ta jest zobowiązany/a, w terminie 2 dni roboczych liczonych od dnia, o którym mowa w § 5 ust. 15 niniejszego Regulaminu, do pisemnego przedstawienia stanowiska, czy wyraża zgodę na obniżenie wysokości kwoty dofinansowania, czy też nie."

 

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA:

§ 2 pkt 14 Regulaminu II etapu projektu „Bez barier do własnej firmy" przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej: „Uczestnikom/czkom Projektu przysługuje prawo jednokrotnego odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków w sprawie przyznania środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W tym celu Uczestnik/czka może złożyć w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania maila informującego o decyzji KOW protest w formie pisemnej do Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych, w którym wyczerpująco uzasadnia przyczynę odwołania się od decyzji, wnioskując o ponowne sprawdzenie zgodności złożonego wniosku z kryteriami wyboru wniosków wskazanymi w Regulaminie prac KOW. KOW w przeciągu 10 dni roboczych od wpłynięcia protestu dokonuje ponownej oceny wniosku i załączników do niego.  Powtórnej oceny nie mogą dokonywać te same osoby. Powtórna ocena jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Procedura odwoławcza nie powinna naruszać zasady równego traktowania wszystkich Uczestników/czek Projektu w dostępie do środków finansowych oraz wpływać na opóźnienie harmonogramu wypłacenia dotacji pozostałym Uczestnikom/czkom Projektu.

§ 2 pkt 15 Regulaminu II etapu projektu „Bez barier do własnej firmy" przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej: „Po zakończeniu procedury odwoławczej, KOW ogłasza Ostateczną listę rankingową wniosków, uszeregowanych wg malejącej liczby punktów oraz zawierającą informację o kwocie dofinansowania oraz informację czy wniosek został rekomendowany do otrzymania dofinansowania. Wszyscy/tkie Uczestnicy/czki zostają powiadomieni/one drogą mailową za potwierdzeniem odbioru o decyzji Komisji Oceny Wniosków wraz z uzasadnieniem i uzyskanym wynikiem punktowym poprzez przekazanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii Karty Oceny Merytorycznej (nazwiska osób oceniających podlegają ochronie danych osobowych). Wyniki (ostateczna lista rankingowa) będą również wywieszone w siedzibie Beneficjenta oraz na stronie internetowej projektu."

 

Wszyscy Uczestnicy/czki otrzymają informację o wynikach oceny merytorycznej oraz skany kart oceny merytorycznej drogą mailową na adres podany w Formularzu Rekrutacyjnym.


Wróć do aktualności