Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości
15-06-2012

Niniejszym ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Bez barier do własnej firmy".

 

 

Nabór trwa w okresie: 16 - 29 czerwca 2012 r. Komplet dokumentów w zaklejonej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem wraz z dopiskiem Wniosek w ramach Projektu „Bez barier do własnej firmy" należy złożyć do Biura Projektu w siedzibie Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych przy ulicy Pawiej 55, pokój 219, do dnia 29 czerwca włącznie, do godziny 16.00.

 

Istnieje możliwość przesłania wniosku drogą pocztową, w tym przypadku liczy się data stempla pocztowego.

 

Wraz z wnioskiem o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości należy złożyć:

1)      Kopia dokumentu zawierającego PESEL Uczestnika/czki potwierdzona za zgodność z oryginałem.

2)      Biznesplan na okres co najmniej 2 lat działalności firmy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu,

3)      Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją na rozwój przedsiębiorczości (szczegółowy kosztorys wraz z harmonogramem wydatków), którego wzór stanowi załącznik nr 3 Regulaminu,

4)      Oświadczenie Uczestnika/czki o zarejestrowaniu działalności gospodarczej w terminie 10 dni roboczych od dnia zawiadomienia jej/go przez Organizatora o decyzji w sprawie przyznania jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, którego wzór stanowi załącznik nr 4 Regulaminu,

5)      Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, jaką Uczestnik/czka otrzymał/a w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dotacji (jeżeli dotyczy), lub Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis, którego wzór stanowi załącznik nr 5 Regulaminu,

6)      Kopia certyfikatu ukończenia I etapu -  fazy szkoleniowo - doradczej Projektu „Bez barier do własnej firmy".

 

W dziale "Pliki do pobrania" znajdują się wszystkie wymagane dokumenty.

 

Dokumenty powinny być złożone w dwóch wersjach - papierowej i elektronicznej.

 

Wersja elektroniczna powinna zapisana być na płycie CD i zawierać wyłącznie:

a)           „Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości"

b)           „Biznesplan na okres co najmniej 2 lat działalności"

c)            „Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji" - wersja Excel

 

Wersja papierowa powinna zawierać wszystkie dokumenty wydrukowane, trwale zszyte zszywką biurową, podpisane i parafowane na każdej stronie, a każdy załącznik powinien mieć ponumerowane strony i oddzielną numerację; odpowiednie kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/czkę.

 

Złożone dokumenty poddane zostaną ocenie kompletności oraz poprawności wniosków wraz z załącznikami w trakcie oceny formalnej na podstawie Karty Oceny Formalnej (załącznik nr 6 do Regulaminu II etapu projektu) przez co najmniej dwie pracowniczki Działu Projektów Europejskich związane z Projektem.

 

Uczestnicy/czki, których wnioski będą zawierały uchybienia formalne, mają możliwość jednorazowego uzupełniania dokumentów pod względem formalnym.

 

Informacja o uchybieniach formalnych zostanie im przekazana w dniach: 2-3 lipca 2012 r. Uczestnicy/czki składają poprawione dokumenty lub brakujące załączniki w przeciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania im mailowo i telefonicznie informacji o błędach formalnych.

 


Wróć do aktualności