Uściślenie zapisu w Regulaminie dot. osób poszukujących pracy.
02-02-2012

Przedstawiamy uściślony § 1. pkt 4 i 5 Regulaminu I etapu w nowym brzmieniu oraz pkt 3 Karty Oceny Formalnej:  

 

4. Celem Projektu jest przygotowanie do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej 20 osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo/ poszukujących pracy pochodzących z co najmniej 5 różnych powiatów województwa mazowieckiego, w tym minimum 14 osób niepełnosprawnych, minimum 2 osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy i pozostających bez zatrudnienia przez min. 3 miesiące od zwolnienia do dnia przystąpienia do Projektu, minimum 12 kobiet, w tym 6 kobiet powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dzieci.

Jedna osoba może należeć do więcej niż jednej grupy priorytetowej. Osoby spoza grupy priorytetowej również kwalifikują się do kandydowania do udziału w Projekcie.

 

5. W Projekcie może wziąć udział osoba fizyczna pełnoletnia, która w dniu przystąpienia do Projektu spełnia łącznie następujące warunki formalne:

a)    posiada status bezrobotnej i jest zarejestrowana w Miejskim/Powiatowym Urzędzie Pracy lub w przypadku WYŁĄCZNIE osób niepełnosprawnych posiada status osoby nieaktywnej zawodowo lub poszukującej pracy zarejestrowanej w Miejskim/Powiatowym Urzędzie Pracy pod warunkiem, że osoba nie jest zatrudniona;

b)   zamierza rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego
w ramach Projektu;

c)    mieszka na terenie województwa mazowieckiego;

d)   nie posiadała i nie prowadziła zarejestrowanej działalności gospodarczej co najmniej 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu;

e)   nie była karana za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karny Skarbowy (Dz.U.07.111.765 j. t. ze zm.) oraz za przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks Karny (Dz.U.97.88.553 ze zm.);

f)     korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

g)    nie korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy oraz w ramach Poddziałania 8.1.2, na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

h)   nie uczestniczy w innym projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2;

i)      nie pozostaje w stosunku pracy lub innych, wynikających z Kodeksu Cywilnego,
w szczególności w zakresie umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne) z Wyższą Szkołą Technologii Informatycznych oraz  Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych i instytucjami wobec niej nadrzędnymi;

j)     wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych
z przeprowadzeniem planowanych w Projekcie form wsparcia, monitoringu i ewaluacji,
a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się z obowiązków sprawozdawczych wobec Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych;

k)    wyraża ziła zgodę na prowadzenie korespondencji z Działem Projektów Europejskich WSTI  w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej pod wskazany adres email;

l)      wyraziła zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, w szczególności utrwalonego na zdjęciach, do celów promocji i upowszechniania Projektu „Bez barier do własnej firmy";

m) zapoznała się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w I Etapie Projektu „Bez barier do własnej firmy".


 

PUNKT 3 KARTY OCENY FORMALNEJ:

Kandydat/ka  posiada status osoby bezrobotnej/niepełnosprawnej niezatrudnionej poszukującej pracy lub nieaktywnej zawodowo.


Wróć do aktualności